As of Oct 25 17:00
today
Kagoshima Pref.(Honshu) Izena Oku Nago Kumejima Miyagijima Tokashiki Naha Itokazu Miyakojima Ibaruma Yonagunijima Iriomotejima Ishigakijima Ohara Hateruma Minami-daito
Kagoshima Pref.(Honshu) Izena Oku Nago Kumejima Miyagijima Tokashiki Naha Itokazu Miyakojima Ibaruma Yonagunijima Iriomotejima Ishigakijima Ohara Hateruma Minami-daito
Kagoshima Pref.(Honshu) Izena Oku Nago Kumejima Miyagijima Tokashiki Naha Itokazu Miyakojima Ibaruma Yonagunijima Iriomotejima Ishigakijima Ohara Hateruma Minami-daito